Friday, May 16, 2014

ಸಹಮತ ಹಾಸನ : ಹಾವೇರಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ

ಸಹಮತ ಹಾಸನ : ಹಾವೇರಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ: ಹಾವೇರಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹಾಗೂ  ವೈಚಾರಿಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವ ನೋಟಗಳು... ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ರಂದು  ನ...

No comments:

Post a Comment