Wednesday, April 13, 2016

ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಒಂದು ಕವಿತೆ

ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆಚಿ ಕಲಾ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಲೆಚಿ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಎಕೆಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಳೆಯಾ; ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಯ್ ಅಗ್ಯಾನ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಂವ್ಚೊ ಆಶಾವಾದ್. ಅಮಾಸೆಚೆ ಕಾಜುಲೆ ಹಾಂಗಾ ಅಮಿಂಚ್ ಸುರ್ಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ತೊಪಿ ದಿಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಪಾಟೊಸಾರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಚುನೊ/ಕರಿ ಪುಸುನ್ ಹರ್ಧೆಂ ಪೆಟುನ್ ಬಾದೂರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಕವಿ ಮೌನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆತಾತ್.

ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್, ಕಾನಡಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಳ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಮನ್ಶಾಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ, ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಲೆಖ್ತಾಂ. ’ಗಾಯದ ಹೂವುಗಳು’ ಹಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ.

ದಿವೊ (ಉಜ್ವಾಡ್) ಪೆಟಯ್ತಾಂ

ಕಾಳೊಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೊನಾ
ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಯ್ತಾಂ

ಕಾಡಿ ನಾಂ ತರ್
ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಗಶ್ಟುನ್
ಫಾತೊರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್
ಆಯ್ದಾಂಕ್ ಗಶ್ಟುನ್

ಆಯ್ದಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಂನಿ.

ಕಾಳೊಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೊನಾ
ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಯ್ತಾಂ
ಪೆಟಯ್ತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್
*

ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್


ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್, ಕಾನಡಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಳ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಮನ್ಶಾಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ, ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಲೆಖ್ತಾಂ. ’ಗಾಯದ ಹೂವುಗಳು’ ಹಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

भॊव थोड्या उत्रांनि कांय गुंडायेच्या अर्थ्याच्यो सभार काण्यो सांगोन वेचि कला फकत्त एका कविक मात्र कळ्ता. आनि त्या कलेचि गोवाय हि कविता. एकेका उत्रांनि लिपोन आस्चि गुंडाय पळेया; काळोक म्हळ्याय अग्यान, उज्वाड पेटंव्चो आशावाद. अमासेचे काजुले हांगा अमिंच सुर्ये म्हणुन गाजय्तात, संसाराक तोपि दिल्लेच्च पाटोसार सोभ्तात, कोणा कोणाच्या तोंडाक चुनो/करि पुसुन हर्धें पेटुन बादूर म्हण्तात, बांय्त्‌ले माण्के दर्यांत्ल्या मास्यांक उप्येंव्क शिकंव्चेविशिं उलय्तात, पुण काजूरु सतीश तसले थोडे कवि मौनांत सर्व सांगोन वेतात.

वृत्तेन शिक्षक जाव्न वाव्र कर्चो काजूरु सतीश, कानडिंत्लो ऎक भर्वश्याचो कवि म्हणुन पाट्ल्या थोड्या वर्सांनि कानडि कवितेंचेर अध्ययन कर्तेल्यांक विचार्लें तर कळ्ता. लॊक उत्रां पळेव्न कविक वळ्कता आस्येत, पुण संसारांत खरो कवि जाव्नास्चो पय्लो ऎक उंच्लो वेक्ति जाव्नास्ता. आनि असलें प्रामाणिक वेक्तित्व, मन्शागूण आस्चे कवि कांय बोटांनि मेज्येता, आनि तांत्लो एक्लो म्हण हांव हाका लेख्तां. ’गायद हूवुगळु’ हाचो आय्लेवार्चो कविताजमो.
आंकडो ७उज्वाड पेटय्तां

काळोका विश्यांत उलंव्चोना
उज्वाड पेटय्तां

काडि नां तर
फात्रांक गश्टुन
फातोर्‌च्च नांत तर
आय्दांक गश्टुन

आय्दां आस्तेलिंच सर्व काळांनि.

काळोका विश्यांत उलंव्चोना
उज्वाड पेटय्तां
पेटय्तां उज्वाड
*

कानडि मूळ: काजूरु सतीश

कोंक्णेक: वल्लि क्वाड्रसकाजूरु सतीश: वृत्तेन शिक्षक जाव्न वाव्र कर्चो काजूरु सतीश, कानडिंत्लो ऎक भर्वश्याचो कवि म्हणुन पाट्ल्या थोड्या वर्सांनि कानडि कवितेंचेर अध्ययन कर्तेल्यांक विचार्लें तर कळ्ता. लॊक उत्रां पळेव्न कविक वळ्कता आस्येत, पुण संसारांत खरो कवि जाव्नास्चो पय्लो ऎक उंच्लो वेक्ति जाव्नास्ता. आनि असलें प्रामाणिक वेक्तित्व, मन्शागूण आस्चे कवि कांय बोटांनि मेज्येता, आनि तांत्लो एक्लो म्हण हांव हाका लेख्तां. ’गायद हूवुगळु’ हाचो आय्लेवार्चो कविताजमो.


1 comment:

  1. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು... ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದಕರಿಗೂ.

    ReplyDelete

ನಷ್ಟ

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನ...